Eusko Jaurlaritza

Sailak – Ekonomia eta Ogasuna

 

Jarduera esparruak eta eginkizunak

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren zuzendaritza, lanketa, kudeaketa orokorra, jarraipena eta kontrola, bai eta aurrekontu-programazioa ere.

2. Sektore publikoaren aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-iraunkortasuna.

3. Barneko kontrol ekonomikoa, kontabilitatea eta kontabilitate-erantzukizunak.

4. Laguntza eta diru-laguntza publikoen araubidea arautzea eta gainbegiratzea.

5. Kreditua antolatzea, finantza-politika eta finantza-erakundeekiko harremanak. EAEren finantzaketa eta partaidetza publikoko tresna publikoen kudeaketa euskal sektore ekonomikoetan.

6. Aurrezki-kutxak, banku-fundazioak eta kreditu-kooperatibak.

7. Diru-bilketa, diruzaintza, zorpetzea eta bermeak ematea kudeatzea.

8. Aseguru- eta berraseguru-jarduera, bai eta aseguru-bitartekaritzaren jarduera baimentzea eta kontrolatzea ere.

9. Balore-merkatua.

10. Gizarte-aurreikuspeneko erakundeak.

11. Ekonomia Ituna, Estatuari ordaindu beharreko kupoak eta lurralde historikoen ekarpenak. Transferitu beharreko eskumenak eta/edo zerbitzuak baloratzea, bai eta Estatuarekiko finantza-fluxuak zehaztea ere, Gizarte Segurantzaren finantzaketari dagokionez.

13. Finantza-jarduera beste administrazio publiko batzuekin koordinatzea.

14. Harmonizazio, koordinazio eta lankidetza fiskala.

15. Zerga-administrazioa eta erreklamazio ekonomiko-administratiboak.

16. Ondarea eta kontratazioa.

17. Gobernuaren politika ekonomikoa eta plangintza estrategikoa, bai eta programa eta politika publikoen ebaluazioa eta azterketa ere.

18. Europako kohesio-politika, berreskuratze- eta erresilientzia-funts europarren plangintza eta azterketa.

19. Ikerketa ekonomikoa. Azterlan eta metodo ekonomikoak. Koiuntura eta aurreikuspen ekonomikoa.

20. Lehiaren defentsa.

21. Estatistika.

22. Sailari atxikitako edo haren mendeko sektore publikoko erakundeak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.

23. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

LANERA

 

 

Esteka interesgarriak